Sign In


Notices

11/10/2559
link สำหรับระบบประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบใหม่ http://tes.psu.ac.th

19/08/2559 Stop evalulate services!
เรียนผู้ใช้งานระบบประเมินการสอน ทุกระดับ

ขอแจ้งเพื่อทราบเรื่อง“หยุดการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา” ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากทางส่วนงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของระบบประเมินการสอนฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสาระในการประเมินใหม่เป็นแบบรูบริค อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการประเมินที่ผ่านมาสามารถเรียกดูได้ตามปกติ (เอกสารแนบ)

ระบบนี้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาเช่น Smart Phone , Tablet และบน PC ได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ดังนี้

Tested and supported in Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, and Opera.
  • Chrome 14+
  • Safari 5+
  • Firefox 5+
  • Internet Explorer 9+
  • Opera 11+